Adategyeztető lap oklevél kiállításhoz
Adategyeztetésre csak az elektronikus formában kitöltött és leadott adategyeztető lap benyújtásával van lehetőség. NEM KÉRJÜK postai úton eljuttatni, SEM személyesen bemutatni!

Bejelentkezés
Ismeri a Neptun kódját és a hozzá tartozó jelszót? *
Személyes adatok
Neptun kód (6 karakter)
(Amennyiben emlékszik rá.)
Viselt vezetéknév *
(A személyazonosságot igazoló okiraton szereplő adat.)
Viselt utónév (utónevek) *
(A személyazonosságot igazoló okiraton szereplő adat.)
Születési vezetéknév *
Születési utónév (utónevek) *
Anyja születési vezetékneve *
Anyja születési utóneve (utónevei) *
Születési adatok
Ország *
Település *
Születési idő (ÉÉÉÉ.HH.NN) *
Válasz
E-mail cím *
Postacím
Ország *
Irányítószám *
Település *
Utca, házszám (emelet, ajtó, stb) *
ADATKEZÉLÉS
NYILATKOZAT *
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ *
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ *
a nyelvvizsga nélküli oklevél kiadásához szükséges adatkezelésről
 
Jelen tájékoztatás célja, hogy az érintettek a Dunaújvárosi Egyetemen a nyelvvizsga nélküli oklevél kiadásához szükséges adatkezelésről tájékoztatást kapjanak.
Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Dunaújvárosi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Székhely: 2400 Dunaújváros Táncsics M. u. 1/A, Postacím: 2401 Dunaújváros, Pf.: 152., E-mail cím: 
hivatal@uniduna.hu
Központi telefonszám: (06-25) 551-100, Honlap: http://www.uniduna.hu
Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
Adatvédelmi tisztviselő: 
adatvedelem@uniduna.hu
 
A kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama Az adatkezelés célja
Jogosultat azonosító adatok: Neptun kód, Viselt vezetéknév, Viselt utónév (utónevei)
Születési vezetéknév, Születési utóneve (utónevei), Anyja vezetékneve, Anyja utóneve (utónevei)
 
A hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig (Nftv. 3. melléklet I/B. címe alapján, az abban felsorolt adatok tekintetében)
 
Az adatkezelés célja a GDPR alapelvei között rögzített pontosság elvének való megfelelés; az adatok naprakészségének, pontosságának ellenőrzése és a helyes adatokkal kiállított közokirat biztosítása, továbbá
az arra jogosult személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás és annak biztosítása, hogy a személyes adatokat tartalmazó irat biztonságosan kézbesíthető legyen
Születési adatok: Ország, Település, Idő
 
Kapcsolattartási, postázási adatok: E-mail cím, Postacím, Ország

  

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés a GDPR[1]. 6. cikk (1) bekezdése e) pontján alapul, vagyis az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges (kötelező adatkezelés).
Biztonsági intézkedések, adatokhoz való hozzáférés: az Egyetem által kezelt hallgatói személyes adatokhoz az Egyetem közalkalmazottjai férhetnek hozzá kizárólag a feladatuk ellátása érdekében és céljából, az ahhoz szükséges mértékben és adatkörben

Az Egyetem a személyes adatok kezelése során a rendelkezésre álló jogi és informatikai lehetőségeinek figyelembe vételével, megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy megakadályozza az általa kezelt személyes adatok jogosulatlan megváltoztatását, valamint a jogosulatlan felhasználást. Az Egyetem az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata, Informatikai és informatikai biztonsági Szabályzata, valamint Iratkezelési Szabályzata alapján kezeli és őrzi a személyes adatokat tartalmazó információhordozókat.
Az adatkezeléssel érintett a tájékoztatóban meghatározott adatkezeléssel összefüggésben az alábbi jogokat gyakorolhatja:
  1. Tájékoztatás és hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőhöz eljutatott írásbeli kérelmében visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a GDPR 15. cikke szerinti információkhoz hozzáférést kapjon.
  2. Helyesbítéshez való jog: adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  3. Tiltakozás joga: az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.
  4. Törléshez való jog: a tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Egyetemnek a közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.
  5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog: az érintett kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Egyetem korlátozza, amennyiben az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az Egyetem az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.
Az Egyetem tekintettel a kérelem bonyolultságára és a kérelmek számára szükség esetén ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja, erről a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Jogorvoslathoz való jog:
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Egyetem a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, az Egyetem ellen bírósághoz (lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék) fordulhat, vagy kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálatát.

 

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 


Kitöltés állapota: 0%
 
A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni További információ ELFOGADÁS